Close
title
f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง มอบหมายให้นายธีรชัย รักวิจิตรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง มอบหมายให้ นายธีรชัย รักวิจิตรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ว่าที่ รต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี