f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
นายศักด์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมพบปะประชาชน ข้าราชการหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายศักด์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมพบปะประชาชนข้าราชการหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม และข้าราชการท้องถิ่น ณ วัดตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรีโอกาสนี้ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี นำโดยนายอาณัติ ประทานทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรีใด้เป็นตัวแทนนำข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบนโยบายการทำงานของกระทรวงคมนาคมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม