f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงาน ROADWAY LIGHTINGS ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.๓๓+๕๗๐ - กม.๓๗+๒๕๐ 07/02/2566 ศกจ.(พ.1)/eb.31/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES ช่วงที่ ๒ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง STA.๗๔+๐๐๐ - STA.๗๕+๓๐๐, STA.๗๗+๗๐๐ - STA.๘๐+๖๐๐ และ STA.๘๙+๐๐๐ - STA.๙๒+๘๐๐ 11/01/2566 ศกจ.(eb)/21/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวง ช่วงที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง STA.๑๓+๕๐๐ - STA.๑๗+๐๐๐ 11/01/2566 ศกจ.(พ.1)/eb.22/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน สระกระเทียม - คลองอีจาง - หลุมดิน จ.ราชบุรี ระหว่าง กม.๗๗+๕๐๐ - กม.๗๙+๐๐๐ 23/11/2565 ศกจ.(eb)/11/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES AND BASE COURSES ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.๓๓+๕๗๐ - กม.๓๗+๒๕๐ 18/11/2565 ศกจ.(eb)/15/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES AND BASE COURSES ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๒ ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ระหว่าง กม.๕+๘๗๕ - กม.๑๓+๐๐๐ 18/11/2565 ศกจ.(eb)/10/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
7 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE และ CRUSHED ROCK LEVELING COURSE (LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง STA.๗๔+๐๐๐ - STA.๗๕+๓๐๐, STA.๗๗+๗๐๐ - STA.๘๐+๖๐๐ และ STA.๘๙+๐๐๐ - STA. 08/11/2565 ศกจ.(พ.1)/eb.12/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
8 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงาน ๒๗,๓๓๑ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง STA.๗๔+๐๐๐ - STA.๗๕+๓๐๐, STA.๗๗+๗๐๐ - STA.๘๐+๖๐๐ และ STA.๘๙+๐๐๐ - STA.๙๒+๘๐๐ 08/11/2565 ศกจ.(eb)/13/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
9 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงาน ๒๘,๙๐๙ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.๓๓+๕๗๐ - กม.๓๗+๒๕๐ 03/11/2565 ศกจ.(eb)/17/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
10 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน EARTH EMBANKMENT ปริมาณงาน ๘๕,๓๗๑ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.๓๓+๕๗๐ - กม.๓๗+๒๕๐ 02/11/2565 ศกจ.(eb)/5/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน พระประโทน - สระกระเทียม - คลองอีจาง จ.ราชบุรี ระหว่าง กม.๗๖+๐๐๐ - กม.๗๗+๕๐๐ 15/03/2565 ศกจ.(eb)/26/2565 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
12 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน SAND EMBANKMENT ปริมาณงาน ๗๔,๓๘๙ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน พระประโทน - สระกระเทียม - คลองอีจาง จ.ราชบุรี ระหว่าง กม.๗๗+๕๐๐ - กม.๗๙+๐๐๐ 08/03/2565 ศกจ.(eb)/25/2565 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
13 จ้างก่อสร้างงาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE AND SURFACE COURSES ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.๙๕+๔๐๐ - กม.๙๙+๑๐๐ (รวมปรับปรุงทางแยก) 01/03/2565 ศกจ.(eb)/20/2565 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงช่วงที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง STA.๙๔+๐๐๐ - STA.๙๘+๒๐๐ และ STA.๑๐๐+๙๐๐ - STA.๑๐๓+๙๐๐ 09/02/2565 ศกจ.(eb)/17/2565 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวง ช่วงที่ ๒ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง กม.STA.๑๐๓+๙๐๐ - STA.๑๐๘+๒๑๐ 09/02/2565 ศกจ.(eb)/18/2565 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 78 รายการ