f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 28/02/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี จ้างก่อสร้าง MARKING AND ROAD STUD ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ช่วงที่ ๒ ระหว่าง STA.๖๕+๕๐๐ - STA.๗๒+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 28/02/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี จ้างก่อสร้าง ROADWAY LIGHTINGS ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ช่วงที่ ๒ ระหว่าง STA.๖๕+๕๐๐ - STA.๗๒+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 28/02/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี จ้างก่อสร้าง ROADWAY LIGHTINGS ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ช่วงที่ ๑ ระหว่าง STA.๗๒+๐๐๐ - STA.๗๔+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 28/02/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี จ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ช่วงที่ ๑ ระหว่าง STA.๗๒+๐๐๐ - STA.๗๔+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 05/01/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน RETAINING WALL TYPE ๒B จำนวน ๑๓ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตาปูน - เบิกไพร ช่วงที่ ๑ ระหว่าง กม.๓๗+๒๕๐ - กม.๓๙+๐๐๐ และ กม.๔๐+๐๐๐ - กม.๔๐+๘๕๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 05/01/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน RETAINING WALL TYPE ๒B จำนวน ๑๓ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตาปูน - เบิกไพร ช่วงที่ ๒ ระหว่าง กม.๔๐+๘๕๐ - กม.๔๓+๑๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 21/12/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน R.C.PIPE CULVERTS จำนวน ๕ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.๓๗+๒๕๐ - กม.๓๙+๐๐๐ และ กม.๔๐+๐๐๐ - กม.๔๓+๑๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 21/12/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน EARTH FILL IN MEDIAN ปริมาณงาน ๘,๐๖๙ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.๓๗+๒๕๐ - กม.๓๙+๐๐๐ และ กม.๔๐+๐๐๐ - กม.๔๐+๘๕๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 21/12/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงาน ๔๙,๒๑๙ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.๓๗+๒๕๐ - กม.๓๙+๐๐๐,กม.๔๐+๐๐๐ - กม.๔๐+๘๕๐,และ กม.๔๐+๘๕๐ - กม.๔๓+๑๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 21/12/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน EARTH EMBANKMENT ปริมาณงาน ๑๐๑,๑๗๑ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.๓๗+๒๕๐ - กม.๓๙+๐๐๐,กม.๔๐+๐๐๐ - กม.๔๐+๘๕๐,และ กม.๔๐+๘๕๐ - กม.๔๓+๑๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 212 รายการ