f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 27/01/2565 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน STRUCTURES จำนวน ๑๙ รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง กม.๙๔+๐๐๐ - กม.๙๘+๒๐๐ และ กม.๑๐๐+๙๐๐ - กม.๑๐๘+๒๑๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 18/01/2565 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานสำนักงานโครงการและที่พักชั่วคราว โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง กม.๙๔+๐๐๐ - กม.๙๘+๒๐๐ และ กม.๑๐๐+๙๐๐ - กม.๑๐๘+๒๑๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 06/01/2565 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน SINGLE W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE I AND SINGLE W-BEAM GUARDRAIL TYPE II (AT BRIDGE STA.๙๖+๑๑๐) จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้งานที่โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.๙๕+๔๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 06/01/2565 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BRIDGE APPROACH SLAB จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้งานที่โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.๙๕+๔๐๐ - กม.๙๙+๑๐๐ (รวมปรับปรุงทางแยก) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 06/01/2565 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BARRIER CURB GUTTER WIDTH ๐.๗๐ M. จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้งานที่โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.๙๕+๔๐๐ - กม.๙๙+๑๐๐ (รวมปรับปรุงทางแยก) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 06/01/2565 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน R.C.PIPE CULVERTS จำนวน ๒ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑ ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.๒๕+๗๐๖ - กม.๒๘+๐๐๐ (LT) (รวมปรับปรุงคันทางเดิม RT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 06/01/2565 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน INSTALL R.C.BOX CULVERTS AT STA.๒๗+๗๓๔.๐๗๘ LT.SKEW ๑๓ SIZE ๑-(๓.๐๐ x ๓.๐๐) ปริมาณงาน ๑๘ ม.ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑ ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.๒๕+๗๐๖ - กม.๒๘+๐๐๐ (LT) (รวมปรับปรุงคันทางเดิม RT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 17/12/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี วัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน EARTH EMBANKMENT, SOIL AGGREGATE SUBBASE AND CRUSHED ROCK SOIL ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง กม.๙๔+๐๐๐ - กม.๙๘+๒๐๐ และ กม.๑๐๐+๙๐๐ - กม.๑๐๓+๙๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 17/12/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี จ้างก่อสร้างงาน MARKINGS ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง กม.๙๔+๐๐๐ - กม.๙๘+๒๐๐ และ กม.๑๐๐+๙๐๐ - กม.๑๐๓+๙๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 17/12/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี จ้างก่อสร้างงาน ROADWAY LIGHTINGS ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง กม.๙๔+๐๐๐ - กม.๙๘+๒๐๐ และ กม.๑๐๐+๙๐๐ - กม.๑๐๓+๙๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 132 รายการ