f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 20/03/2566 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3492 ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ระหว่าง กม.5+875 - กม.13+000 อยู่ระหว่างดำเนินการาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE และ งาน REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER TYPE B
2 20/03/2566 โครงการก่อสร้างทาง สาย 3291 ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.33+570 - กม.37+250 อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน EARTH EXCAVATION, งาน EARTH EMBANKMENT,งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE งาน EXTENSION OF EXISTING RC BOX CULVERTS ,งาน RETAINING WALL ,งานวางท่อระบายน้ำ
3 16/03/2566 วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง มอบหมายให้นายธีรชัย รักวิจิตรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4 13/03/2566 วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร รถขุด (สำหรับงานบำรุงทาง) รุ่นที่ 4 ในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน
5 13/03/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3492 ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ระหว่าง กม.5+875 - กม.13+000 อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE และงาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE
6 13/03/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระกระเทียม-คลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.77+500-79+000 งานจ้างเหมาดำเนินการ ก่อสร้างมาตรฐานชั้นทางเป็นชั้น พิเศษ 6 ช่องจราจร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย อยู่ระหว่างดำเนินการลงวัสดุหินคลุกเตรียมงาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE
7 13/03/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง กม.13+500 - กม.17+000 และ กม.74+000- กม.92+800 (เป็นช่วงๆ) อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE , งาน EXTENSION OF EXISTING RC BOX CULVERTS,งานสำรวจเพื่อการออกแบบ และงานติดตั้งป้ายจราจรระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
8 13/03/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.33+570 - กม.37+250 อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน EARTH EXCAVATION ,งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY), งาน EARTH EMBANKMENT ,งาน EXTENSION OF EXISTING RC BOX CULVERTS ,งาน RETAINING WALL ,งานวางท่อระบายน้ำ และงานติดตั้งป้ายจราจรและการอำนวยความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง
9 09/03/2566 วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมหลักสูตร การขับรถขุด (สำหรับงานบำรุงทาง) รุ่นที่ 4 โดยความร่วมมือระหว่าง กองฝึกอบรม สำนักเครื่องกลและสื่อสาร และศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 9–15 มีนาคม 2566
10 08/03/2566 วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
11 08/03/2566 วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เป็นประธานจัดการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างและการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในต่าง ๆ
12 07/03/2566 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.33+570 - กม.37+250 อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน EARTH EMBANKMENT ,งาน EXTENSION OF EXISTING RC BOX CULVERTS,งาน RETAINING WALL และงานติดตั้งป้ายจราจรและการอำนวยความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง
13 07/03/2566 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3492 ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ระหว่าง กม.5+875 - กม.13+000 อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE
14 07/03/2566 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง กม.13+500 - กม.17+000 และ กม.74+000- กม.92+800 (เป็นช่วงๆ) อยู่ระหว่างดำเนินการ งานขนส่งวัสดุรองพื้นทาง และงานติดตั้งป้ายจราจรระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
15 07/03/2566 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระกระเทียม-คลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.77+500-79+000 งานจ้างเหมาดำเนินการ ก่อสร้างมาตรฐานชั้นทางเป็นชั้นพิเศษ 6 ช่องจราจร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย อยู่ระหว่างดำเนินการลงวัสดุหินคลุก เตรียมงาน CEMENT MODIFIED CRUSHED BASE