f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน MARKING AND ROAD STUD ทางหลวงหมายเลข 3199 ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.14+300 - กม.22+225 และ กม.25+100 - กม.27+550 10/06/2563 ศกจ.(eb)/24/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน ROADWAY LIGHTINGS AND TRAFFIC SIGNAL ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 09/06/2563 ศกจ.(eb)/27/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน ROADWAY LIGHTINGS ทางหลวงหมายเลข 3199 ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.14+300 - กม.22+225 และ กม.25+100 - กม.27+550 10/06/2563 ศกจ.(eb)/28/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.14+300 - กม.22+225 และ กม.25+100 - กม.27+550 08/06/2563 ศกจ.(eb)26/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งาน MARKING AND ROAD STUD ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 27/05/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.29/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
6 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BUS STOP SHELTER จำนวน 78 รายการ ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.14+300 - กม.28+300 27/05/2563 ศกจ.(eb)/22/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
7 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BRIDGE APPROACH SLAB จำนวน 16 รายการ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 25/05/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.27/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
8 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน CONCRETE BARRIER จำนวน 16 รายการ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 25/05/2563 ศกจ.(eb)/29/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน ROADWAY LIGHTING ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.31+000 - กม.33+725 22/05/2563 ศกจ.(eb)/21/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน MARKING AND ROAD STUD ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.31+000 - กม.33+725 14/05/2563 ศกจ.(eb)/23/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
11 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BARRIER CURB AND GUTTER 0.70 M. จำนวน 12 รายการทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 19/05/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.24/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 19/05/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.23/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
13 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) 08/05/2563 ศกจ.(พ.4)/2563/3 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.31+000 - กม.33+725 08/05/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.21/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
15 ประกวดราคาซื้อ EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND ปริมาณงาน 14,364 CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 24/04/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.19/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 66 รายการ