f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ลงวันที่ 28/02/2562

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ประเภท

จำนวน (คน)

ข้าราชการ

46

ลูกจ้างประจำ

25

พนักงานราชการ

95

ลูกจ้างชั่วคราว

194

รวมทั้งสิ้น

360


'