f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3086 ตอน ปลักประดู่-ด่านช้าง
ลงวันที่ 20/12/2565

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3086 ตอน ปลักประดู่-ด่านช้าง

ระหว่าง กม.94+000-กม.98+200 และ กม.100+900-กม.108+210

รวมระยะทาง 11.510 ก.ม. ค่างานก่อสร้าง 120,000,000 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
โหลดไฟล์ภาพ INFO โครงการฯ 3086 ปี 2565 35 ดาวน์โหลด

'