f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 ตอน สระกระเทียม-คลองอีจาง-หลุมดิน
ลงวันที่ 20/12/2565

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 ตอน สระกระเทียม-คลองอีจาง-หลุมดิน

ระหว่าง กม.77+500 - กม.79+000

รวมระยะทาง 1.5 ก.ม. ค่างานก่อสร้าง 40,000,000 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
โหลดไฟล์ภาพ INFO โครงการ 4 34 ดาวน์โหลด

'