f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสังข์-ปลักประดู่-ด่านช้าง
ลงวันที่ 20/12/2565

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสังข์-ปลักประดู่-ด่านช้าง

ระหว่าง กม.(13+500 - 17+000) , (74+000 - 75+300) , (77+700 - 80 +600) , (89+000 - 92 +800)

รวมระยะทาง 11.500 ก.ม. ค่างานก่อสร้าง 120,000,000 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
โหลดไฟล์ภาพ INFO โครงการ 3086 45 ดาวน์โหลด

'