f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 ตอน พระประโทน-สระกระเทียม-คลองอีจาง
ลงวันที่ 20/12/2565

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 ตอน พระประโทน-สระกระเทียม-คลองอีจาง

ระหว่าง กม.76+000-79+000

รวมระยะทาง 3.000 ก.ม. ค่างานก่อสร้าง 105,000,000 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง กุมภาพันธ์ 2565 - กันยายน 2565

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
โหลดไฟล์ภาพ INFO โครงการฯ 4 ปี 2565 32 ดาวน์โหลด

'