f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
โครงสร้างภายใน
ลงวันที่ 14/11/2561

    โครงสร้างภายในประกอบด้วย   ๖   ฝ่าย

               ๑. ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง

                   ๑.๑ โครงการก่อสร้างทาง

               ๒. ฝ่ายเครื่องกล

                   ๒.๑ งานอำนวยการและแผน

                   ๒.๒ งานซ่อมและบำรุงรักษา

                   ๒.๓ งานซ่อมสร้างและสนับสนุน

               ๓. ฝ่ายแผนงาน

                   ๓.๑ งานวางแผน

                   ๓.๒ งานสถิติงานทาง

               ๔. ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

                   ๔.๑ งานทดลอง

                   ๔.๒ งานสนาม

               ๕. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

                   ๕.๑ งานสำรวจ

                   ๕.๒ งานออกแบบ

                   ๕.๓ งานเขียนและคัดลอกแบบ

               ๖. ฝ่ายบริหาร

                   ๖.๑ งานสารบรรณ

                   ๖.๒ งานการเงินและบัญชี

                   ๖.๓ งานพัสดุและสัญญา


'