f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทาง
ลงวันที่ 14/11/2561

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 

TVZkhg.jpg

นาย อาณัติ ประทานทรัพย์

   ตำแหน่งปัจจุบัน     ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้าน วิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

                             วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี)

   สังกัด                  ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง

   คุณวุฒิ                 - B.S.C.E. (CIVIL ENGINEERING) FROM UNIVERSITY OF MANILA

                             - M.Sc (TRANSPORTATION ENGINEERING)  

                              FROM DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (NETHERLANDS)

   วัน เดือน ปีเกิด       13  กันยายน  2508     กรุงเทพมหานคร

   เริ่มรับราชการ        1  พฤศจิกายน  2531   ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 3 กองวางแผน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

                             12  เมษายน  2549      วิศวกรโยธา 8 วช สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)

                             9   เมษายน 2552        วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

                             29 พฤศจิกายน 2554   ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้าน วิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบทาง)

                                                              วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

   ปัจจุบัน                 3  ตุลาคม  2560         ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้าน วิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

                                                               วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี สำนักก่อสร้างทางที่ 2

                                                               กรมทางหลวง (ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี)

   ประชุม/สัมมนา   -   ประชุมสัมมนาเรื่อง THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROAD AND

                               AIRFIELD PAVEMENT TECHNOLOGY ณ ประเทศสิงคโปร์

                           -   ดูงานโครงการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะความเสียหายของทาง ณ  ประเทศออกสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์

                           -   อบรม ROAD SAFETY AUDIT ณ ประเทศ ออสเตรเลีย

                           -   อบรมหลักสูตร INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND PLANNING II ( FOR CIVIL ENGINEERS) ณ ประเทศญี่ปุ่น

 


'