f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศเลื่อน 05/01/2565 ถึง 31/03/2565 ประกาศ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เลื่อนการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24/12/2564 ถึง 06/01/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล
3 ประกาศรับสมัคร 24/11/2564 ถึง 16/12/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล 1 ตำแหน่ง
4 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 23/04/2564 ถึง 23/04/2567 ตำแหน่งพนักงานบริการ และ ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22/03/2564 ถึง 22/03/2564 ตำแหน่ง พนักงานบริการ และตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 19/02/2564 ถึง 13/03/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ และตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
7 ประกาศรับสมัคร 26/01/2564 ถึง 25/02/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. พนักงานบริการ 1 อัตรา 2. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 1 อัตรา
8 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 03/09/2563 ถึง 30/09/2565 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10/07/2563 ถึง 21/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานโยธา
10 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 26/04/2562 ถึง 19/02/2563 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานเครื่องกล
11 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 26/04/2562 ถึง 19/02/2563 เลื่อนประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานเครื่องกล
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 08/03/2562 ถึง 19/02/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 19/02/2562 ถึง 19/02/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานโยธา และตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 15/02/2562 ถึง 21/02/2562 เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
15 ประกาศรับสมัคร 24/01/2562 ถึง 08/02/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา และ ตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล