f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3291 ตอน เตาปูน-เบิกไพร
ลงวันที่ 20/12/2565

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3291 ตอน เตาปูน-เบิกไพร

ระหว่าง กม.33+570 - กม.37+250

รวมระยะทาง 3.680 ก.ม. ค่างานก่อสร้าง 120,000,000 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
โหลดไฟล์ภาพ INFO โครงการ 3291 38 ดาวน์โหลด

'