f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
61 24/02/2566 ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการรับเสด็จฯ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี (บ้านสาละวะ ไล่ไว่)
62 20/02/2566 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง กม.13+500 - กม.17+000 และ กม.74+000- กม.92+800 (เป็นช่วงๆ) อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน EARTH EXCAVATION ,งาน EARTH EMBANKMENT ,งานขนส่งวัสดุรองพื้นทาง,งานวางท่อระบายน้ำ และงานติดตั้งป้ายจราจรระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
63 20/02/2566 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระกระเทียม-คลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.77+500-79+000 งานจ้างเหมาดำเนินการ ก่อสร้างมาตรฐานชั้นทางเป็นชั้นพิเศษ 6 ช่องจราจร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย อยู่ระหว่างดำเนินการลงวัสดุหินคลุกเกลี่ยแต่ง เตรียมการผสมซีเมนต์ , BRIDGE APPROACH SLAB
64 20/02/2566 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00น. ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง มอบหมายให้นายเอกสิทธิ์ ไม้วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจและออกแบบ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ(E1) ครั้งที่1/2566
65 20/02/2566 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3492 ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ระหว่าง กม.5+875 - กม.13+000 อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน EARTH EXCAVATION ,งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE
66 20/02/2566 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.33+570 - กม.37+250 อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน EARTH EXCAVATION งาน EARTH EMBANKMENT งานวางท่อระบายน้ำ และงานก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว
67 13/02/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระกระเทียม-คลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.77+500-79+000 งานจ้างเหมาดำเนินการ ก่อสร้างมาตรฐานชั้นทางเป็นชั้น พิเศษ 6 ช่องจราจร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย อยู่ระหว่างดำเนินการลงวัสดุหินคลุกเกลี่ยแต่ง เตรียมการผสมซีเมนต์ , Bridge App Slab
68 13/02/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง กม.13+500 - กม.17+000 และ กม.74+000- กม.92+800 (เป็นช่วงๆ) อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน EARTH EXCAVATION ,งาน EARTH EMBANKMENT
69 13/02/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3492 ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ระหว่าง กม.5+875 - กม.13+000 อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน EARTH EXCAVATION ,งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE
70 13/02/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.33+570 - กม.37+250 อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน EARTH EXCAVATION ช่วง กม. 35+800 - 36+875 , งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCVATION ช่วง กม. 35+800 - กม. 35+875 (LT)
71 07/02/2566 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เป็นประธานจัดการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง และการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
72 06/02/2566 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3492 ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ระหว่าง กม.5+875 - กม.13+000 อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน CLEARING AND GRUBBING , งาน EARTH EMBANKMENT ,งาน EARTH EXCAVATION และงาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION
73 06/02/2566 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.33+570 - กม.37+250 อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน EARTH EXCAVATION ช่วง กม. 35+950 - 36+000 , งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCVATION ช่วง กม. 35+900 - กม. 35+925 ,งาน EARTH EMBANKMENT กม. 36+600 - กม.37+100 และงานก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว
74 24/01/2566 ดร.อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา และคณะตรวจเยี่ยมฯ ในการตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
75 23/01/2566 โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง กม.13+500 - กม.17+000 และ กม.74+000- กม.92+800 (เป็นช่วงๆ) อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน CLEARING AND GRUBBING , งาน EARTH EXCAVATION ,งาน EARTH EMBANKMENT , งานวางท่อระบายน้ำ และงานติดตั้งป้ายจราจรระหว่างดำเนินการก่อสร้าง