f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
76 23/01/2566 โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 3492 ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ระหว่าง กม.5+875 - กม.13+000 อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน CLEARING AND GRUBBING ,งาน EARTH EMBANKMENT
77 23/01/2566 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.33+570 - กม.37+250 อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน CLEARING AND GRUBBING (MEDIUM) ช่วง กม. 33+900 - กม. 34+350 (LT) และ ช่วงกม. 33+725 - กม. 34+250 (RT),
78 18/01/2566 นายธีรชัย รักวิจิตรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน เข้าร่วมประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
79 16/01/2566 โครงการก่อสร้างสาย 3086 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง กม.13+500 - 92+800 เป็นช่วงๆ ระหว่างดำเนินการ งาน CLEARING AND GRUBBING ,งาน EARTH EXCAVATION , งาน EARTH EMBANKMENT และงานติดตั้งป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง
80 16/01/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างทาง สาย 3492 ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ระหว่าง กม.5+875 - กม.13+000 ระหว่างดำเนินการ CLEARING AND GRUBBING งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง และร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพื่อตรวจสอบต้นไม้
81 16/01/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน เตาปูน-เบิกไพร ระหว่างดำเนินงาน CLEARING AND GRUBBING (MEDIUM)
82 11/01/2566 คลังจังหวัดร่วมประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2566
83 10/01/2566 ประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานในการประชุม
84 10/01/2566 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง และการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
85 05/01/2566 มอบทุนเรียนดีและทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง ให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง ณ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
86 29/12/2565 สำรวจเส้นทางในพื้นที่ทุ่งใหญ่นเรศวร ช่วง บ้านสาละวะ - บ้านทิไล่ป้า- บ้านจะแก อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ร่วมกับกรมอุทยานฯ ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2565
87 27/12/2565 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน เตาปูน-เบิกไพร ดำเนินการติดตั้งป้ายและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพิ่มเติม พื้นที่ก่อสร้าง ระหว่าง กม.33+570- กม.37+250 ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
88 27/12/2565 ศูนย์สร้างทางกาญจนบรีประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส กาญจนบุรีใสสะอาด 2566 No Gift Policy
89 22/12/2565 ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสังข์-ปลักประดู่-ด่านช้าง
90 21/12/2565 ตัวแทนศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ร่วมประชุมหารือรูปแบบการก่อสร้างงบประมาณปี 2567 และร่วมลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง กับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งพยอม