f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 ตอนคลองห้วยไผ่ – เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง กม.90+400 – กม.95+110 ระยะทาง 4.703 กิโลเมตร
ลงวันที่ 23/11/2563

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ – เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ

ในปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 ระหว่าง กม.90+400 – กม.95+110

ระยะทาง 4.703 กิโลเมตร งบประมาณ 150,000,000.00 บาท (งานก่อสร้างสะพาน 27.645 ล้านบาท)

นายช่างโครงการ นายรัฐธิศักดิ์ หล้าจำปา

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ – เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ในปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 ระหว่าง กม.90+400 – กม.95+110 ระยะทาง 4.703 กิโลเมตร งบประมาณ 150,000,000.00 บาท (งานก่อสร้างสะพาน 27.645 ล้านบาท) นายช่างโครงการ นายรัฐธิศักดิ์ หล้าจำปา 137 ดาวน์โหลด

'