f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ – เสนา ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง กม.28+000 – กม.31+000 ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร
ลงวันที่ 23/11/2563

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ – เสนา

ในปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง กม.28+000 – กม.31+000 ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

ประจำเดือนมกราคม 2564 นายช่างโครงการฯ นายสานิตย์ พุกวงษ์

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ – เสนา ในปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง กม.28+000 – กม.31+000 ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ประจำเดือนมกราคม 2564 นายช่างโครงการฯ นายสานิตย์ พุกวงษ์ 132 ดาวน์โหลด
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ – เสนา ในปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง กม.28+000 – กม.31+000 ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 นายช่างโครงการฯ นายสานิตย์ พุกวงษ์ 41 ดาวน์โหลด

'