f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ได้จัดทำโครงการ การบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักร ที่ใช้ในงานก่อสร้างทาง เพื่อลด PM 2.5
ลงวันที่ 14/01/2563

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
ได้จัดทำโครงการ
การบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักร
ที่ใช้ในงานก่อสร้างทาง เพื่อลด PM 2.5??

โหลดเอกสารต้นฉบับที่ http://bit.ly/3a7Tocd

 

RRi6ab.png


'