f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3492 ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ระหว่าง กม.5+875 - กม.13+000 อยู่ระหว่างดำเนินการ งานก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว(100%) , และงาน BUS STOP SHELTER TYPE A
ลงวันที่ 24/05/2566

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี  โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3492 ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ระหว่าง กม.5+875 - กม.13+000

อยู่ระหว่างดำเนินการ งานก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว(100%) , และงาน BUS STOP SHELTER TYPE A

ดำเนินการก่อสร้างทางโดยคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางผ่านเส้นทางก่อสร้าง ให้มีความปลอดภัยสูงสุด

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
โหลด INFO PDF 23 ดาวน์โหลด

'