f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.33+570 - กม.37+250 อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE, งาน EXTENSION OF EXISTING RC BOX CULVERTS ,งาน BRIDGE APPROACH SLAB และงานติดตั้งป้ายจราจรและการอำนวยความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง
ลงวันที่ 24/05/2566

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี  โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.33+570 - กม.37+250

อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE, งาน EXTENSION OF EXISTING RC BOX CULVERTS

,งาน BRIDGE APPROACH SLAB และงานติดตั้งป้ายจราจรและการอำนวยความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง

โดยคำนึงถึงความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางผ่านเส้นทางก่อสร้าง ให้มีความปลอดภัยสูงสุด

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
โหลด INFO PDF 29 ดาวน์โหลด

'