f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ลงวันที่ 17/02/2564

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 268 ดาวน์โหลด

'