f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกวดราคาซื้อ EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND ปริมาณงาน 14,364 CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 24/04/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.19/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
17 ประกวดราคาซื้อ SAND EMBANKMENT ปริมาณงาน 170,786 ลบ.ม.(หลวม) ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.31+000 - กม.32+200 01/05/2563 ศกจ.(eb)/17/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
18 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน STRUCTURE จำนวน 25 รายการ ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.14+300 - กม.28+300 22/04/2563 ศกจ.(eb)/13/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
19 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BACKFILL MATERIAL จำนวน 3 รายการ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 14/04/2563 ศกจ.(eb)/14/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
20 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE I AND RELOCATE OF EXISTING W-BEAM GUARDRAIL จำนวน ๑๓ รายการ ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่อสะเดา ระหว่าง กม.14+300 - กม.28+300 13/04/2563 ศกจ.(eb)/25/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
21 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน EXTENSION OF EXISTING PRECAST BOX CULVERTS AT STA.88+715.60 SIZE 3-(1.20x1.20) AND EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS AT STA.89+675.50 SIZE 3-(1.80x1.80) จำนวน 21 รายการ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 13/04/2563 ศกจ.(eb)/12/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 27/03/2563 ศกจ.(eb)/10/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
23 ขายทอดตลาดยางนอกขนาดต่างๆ ชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจกรกล) 27/03/2563 ศกจ.(พ.4)/2563/3 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
24 ประกวดราคาซื้อ CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ปริมาณงาน 20,490 CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 03/04/2563 ศกจ.(eb)/19/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
25 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน STRUCTURE จำนวน 25 รายการ ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.14+300 - กม.28+300 24/03/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.12/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
26 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BARRIER CURB AND GUTTER 0.70 M. จำนวน 12 รายการ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ -ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 19/03/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.11/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
27 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน R.C.PIPE CULVERTS จำนวน 4 รายการ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 25/02/2563 ศกจ.(eb)/7/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
28 ขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) จำนวน 19 รายการ 29/01/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
29 ประกวดราคาซื้อ EARTH EMBANKMENT ปริมาณงาน 153,760 CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 04/02/2563 ศกจ.(eb)/8/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
30 ประกวดราคาซื้อ SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงาน 55,872 CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่อสะเดา ระหว่าง กม.14+300 - กม.28+300 04/02/2563 ศกจ.(eb)/9/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
แสดง 16 ถึง 30 จาก 67 รายการ