f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนคลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ
ลงวันที่ 10/06/2562

Rs07qS.jpg


'