f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกปากกิเลน-น้ำตกไทรโยคใหญ่
ลงวันที่ 10/06/2562

Rs0z7g.jpg


'