f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
โครงการฯ หมายเลข 3199 ตอนท่าพะเนียด-ช่องสะเดา
ลงวันที่ 09/10/2563

โครงการฯ หมายเลข 3199 ตอนท่าพะเนียด-ช่องสะเดา

ระหว่าง กม.23+046.030 - กม.25+100.000,กม.27+550.000 - EO.กม.32+041.300BK.-กม.35+300.000,กม.32+000.000AH.

รวมระยะทาง 9.845 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 25,496,000 บาท

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
โครงการฯ หมายเลข 3199 ตอนท่าพะเนียด-ช่องสะเดา ระหว่าง กม.23+046.030 - กม.25+100.000,กม.27+550.000 - EO.กม.32+041.300BK.-กม.35+300.000,กม.32+000.000AH. รวมระยะทาง 9.845 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 25,496,000 บาท 79 ดาวน์โหลด

'