f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 นายอาณัติ ประทานทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ได้นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมอวยพรอธิบดีกรมทางหลวง นายสราวุธ ทรงศิวิไล และผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างทางที่ 2 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563
ลงวันที่ 13/01/2563

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 นายอาณัติ ประทานทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

ได้นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมอวยพรอธิบดีกรมทางหลวง นายสราวุธ ทรงศิวิไล

และผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างทางที่ 2 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

 

RcwcU0.jpgRcw1p8.jpg RcwZNR.jpg Rcwgru.jpgRcwR0Z.jpgRcwxZI.jpg


'